Folio 128r
еѵⷢ ̇ всрⷭ҇но. в҃. Воⷩ минѫвшѝ сѫⷠ.
Col 1

ⰿ[ⱃ] ⱄⰼ    сл҃ 1Mark 16:1 ⰿⰻⱀⱘⰲⱏⱎⰻ ⱄⱘⰱⱁⱅⱑ. ⰿⰰⱃⰻⱑ ⱍ[ⱅ]ⱐ ⰱ
ⰷ      † 2ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⱏⰹⱀⰻ. ⰺ ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰹ-
ⰿ[ⱅ] ⱅⰼⰴ   3ⱑⰽⱁⰲⰾⱑ. ⰺ ⱄⰰⰾⱏⰿⰻ. ⰽⱆⱂⰻ-⁘ Корицѫ и б[...]
4ⱎⱑ ⰰⱃⱁⰿⰰⱅⱏⰹ. ⰴⰰ ⱂⱃⰻⱎⱐ- : сѣкѫ вон[...]
ⰿ[ⱃ] ⱄⰼⰰ 52ⰴⱏⱎⱔ ⱂⱁⰿⰰⰶⱘⱅⱏ ⰹ. ⰷⱑⰾⱁсл҃а
6ⰸⰰⱆⱅⱃⰰ. ⰲⱏ ⰵⰴⰻⱀⱘ ⱄⱘⰱⱁ-
ⰿ[ⱅ] ⱅⰾⰴ7ⱅⱏ. ⱂⱃⰻⰴⱁⱎⱔ ⱀⰰ ⰳⱃⱁⰱⱏ ⰲⱏⱄⰻ-
ⰾ[ⰽ] ⱅⰼⰵ 83ⱑⰲⱏⱎⱓ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⱓ. ⰺ ⰳⰾⰰⰰ-
ⰺ[ⱀ] ⱄⰸ9ⱈⱘ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ. ⰽⱏⱅⱁ ⱁⱅⱏⰲⰰⰾⰻ-
10ⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ. ⱁⱅⱏ ⰴⰲⱐ-
114ⱃⰹⰻ ⰳⱃⱁⰱⰰ. ⰺ ⰲⱏⰸⱐⱃⱑⰲⱏⱎⱔ
12ⰲⰻⰴⱑⱎⱔ. ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏⰲⰰⰾⰵⱀⱏ
13ⰱⱑ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ. ⰱⱑ ⰱⱁ ⰲⰵⰾⰹⰻ
145ⰷⱑⰾⱁ. ⰺ ⰲⱐⰾⱑⰸⱏⱎⱔ ⰲⱏ ⰳⱃⱁⰱⱏ.
15ⰲⰻⰴⱑⱎⱔ ⱓⱀⱁⱎⱘ ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⱐ.
16 ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ. ⱁⰴⱑⱀⱏ ⰲⱏ ⱁⰴⰵ-
17ⰶⰴⱘ ⰱⱑⰾⱘ. ⰺ ⱆⰶⰰⱄⱘ ⱄⱔ.
сл҃в186ⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰺⰿⱏ ⱀⰵ ⱆⰶⰰⱄⰰ-
ⰿ[ⱃ] ⱄⰼⰱ 19ⰺⱅⰵ ⱄⱔ. ⰺⱄⰰ ⰺⱎⱅⰵⱅⰵ ⱀⰰⰸⰰ-
20ⱃⱑⱀⰻⱀⰰ ⱂⱃⱁⱂⱔⱅⰰⰵⰳⱁ. ⰲⱏⱄⱅⰰ.
ⰿ[ⱅ] ⱅⰾⰲ 21ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱄⱐⰴⰵ. ⱄⰵ ⰿⱑⱄⱅⱁ ⰺⰴⰵ-
ⰾ[ⰽ] ⱅⰼⰶ227ⰶⰵ ⰱⱑ ⱂⱁⰾⱁⰶⰵⱀⱏ. ⱀⱏ ⰺⰴⱑⱅⰰ
23ⰺ ⱃⱐⱌⱑⱅⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⰵⰳⱁ.
Transcription by Alexey Morozov and Damien Labadie. Encoded by Mina Monier (DH+, SIB). SNSF project MARK16. © CC BY-SA 4.0"
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License